ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ ආයතනය (PRI) පිවිසුම් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2024

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින් වෙත NVQ සහතිකපත්‍ර බෙදා දීම

JICA දැනුම සම-නිර්මාණ වැඩසටහන (දිගු කාලීන සැලසුම්): බලශක්ති අංශය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම (JFY 2024)

බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සහායකයන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – 2023-12-02