වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2022- කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (බ.ප)