සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථිර පත්වීම් 2020 – විශේෂ නිවේදනය

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සදහා බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – නවතම ලේඛණය (2022-03-22)

2022.04.01 දිනට නියමිත බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ලබාදීම – නව නිවේදනය

2022.04.01 දිනට නියමිත බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ලබාදීම

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සදහා බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – නවතම ලේඛණය (2022-03-03)