බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින අධීක්ෂණ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

JICA දැනුම සම-නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන – පොකුරු ප්‍රවේශය මගින් දේශීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය (A)