බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සහායකයන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – 2023-10-23

බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – විශේෂ නිවේදනය

පශ්චාත් වසංගත යුගයේ පාරිසරික සංවාදය සහ හරිත ආර්ථික වෘත්තිකයන් පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

සම්ප්‍රදායික චීන වෛද්‍ය ප්‍රායෝගික තාක්ෂණය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

බස්නාහිර පළාත් සභා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ III/II/I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2023