ගෝලීය සංවර්ධන මුලපිරීම යටතේ එක් තීරයක්, එක් මාර්ගයක් රටවල් සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පශ්චාත් නිෂ්පාදන පාඩු අවම කිරීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – කාර්යාල සේවක සේවය – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – රියදුරු සේවය – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – සංවර්ධන නිලධාරි – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා හරිත ආර්ථිකය සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

KOICA Master’s Fellowship Program to Sri Lanka – නාමයෝජනා ඉල්ලීම (දෙවන අදියරය)

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුරට පත්කිරීම