අංක 2364/32 – 2023 දෙසැම්බර් මස 29 වැනි දින නිකුත් කරන ලද බස්නාහිර පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටික සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.